2018-06-27

Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 2/2018

Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 im Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach

z dnia 9 lutego 2018 roku

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r., poz. 610)

Zarządza się, co następuje :

§ 1.

Powołuje się w Publicznym Przedszkolu nr 2 im Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach Komisję Rekrutacyjną w składzie:

• Joanna Misiek – przewodnicząca komisji                                                                                                                            • Bożena Drost – członek komisji                                                                                                                                              • Aleksandra Szwinge – członek komisji 

§ 2.

Celem działania Komisji Rekrutacyjnej jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w Publicznym Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach, Pl. 1 Maja 11, 47-330 Zdzieszowice na rok szkolny 2018/2019.

§ 3.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej do zapoznania członków komisji z przepisami dotyczącymi rekrutacji i bezwzględnego przestrzegania zasad określonych w tych przepisach oraz Uchwałą nr XXXIV/230/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice ( załącznik nr 1) oraz Zarządzeniem Nr SG.0050.481.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice (załącznik nr 2).

§ 4.

Komisja rozpoczyna pracę od dnia 19 lutego 2018 r. i kończy prace po zakończonym ewentualnym postępowaniu uzupełniającym, ale nie później niż do 04 maja 2018 roku.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Zdzieszowice.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się