2018-06-27

Charakterystyka Placówki

CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI

1. NAZWA I TYP PRZEDSZKOLA

Placówka nosi nazwę Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach. Jest usytuowana przy Placu 1-go Maja 11. Mieści się w budynku komunalnym, zaadaptowanym na potrzeby przedszkola. Jest to budynek jednopiętrowy, który w 2016r przeszedł gruntowny remont wraz z przebudową pomieszczeń.                  W budynku znajdują się:                                                                                                                                                            - w piwnicy: magazyny artykułów spożywczych i przemysłowych, kotłownia, obieralnia warzyw, schowek na zabawki,                                                                                                                                                                                         - na parterze : kuchnia, zmywalnia naczyń, jadalnia, magazyn intendenta, łazienka personelu, pokój nauczycielski z biblioteczką przedszkolną, który służy także do prowadzenia zajęć z terapii logopedycznej, gabinet dyrektora, pomieszczenie socjalne oraz 2 szatanie dla dzieci                                                                              - na I piętrze: dwie sale zabaw z łazienkami dla dzieci,                                                                                                        - poddasze: stanowi miejsce przechowywania nieużywanych sprzętów, suszarnię.                                                     Za budynkiem przedszkola znajduje się ogród, do wyłącznej dyspozycji przedszkola, wyposażony w nowe urządzenia do zabawy.

Organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Zdzieszowicach.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach jest palcówką publiczną: - prowadzi działalność wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczą w zakresie wychowania przedszkolnego - dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. - zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

2. ROZKŁAD ZAJĘĆ I GODZINY PRACY

Przedszkole pracuje cały rok. Przerwy wakacyjne ustalane są przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola. Jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16.30. Do 27 września 2018 przedszkole uczestniczy w projekcie Unijnym „Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej.” W tym czasie odbywają się zadania planowane i inspirowane przez nauczycielki wynikające z realizacji podstawy programowej oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, jak również zajęcia dodatkowe. Realizacja podstawy programowej – darmowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu- odbywa się w godzinach: 7.30-12.30. Pozostałe godziny pobytu dziecka w przedszkolu są płatne – 1zł. za 1h.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferowany jest otwarty styl pracy i metody aktywizujące działalność dzieci. Tworzone są sytuacje edukacyjne uwzględniające potrzeby, możliwości i zainteresowania dzieci wspomagające ich indywidualny rozwój poznawczy, ruchowy, emocjonalny i społeczny.

W godzinach rannych odbywają się zwykle zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym, korekcyjno- kompensacyjnym- prowadzone przez nauczycielki grup i zatrudnionych specjalistów w zależności od potrzeb i inicjatywy dzieci oraz życzeń rodziców.

Trzy godziny w tygodniu odbywa się nauka języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej. W zajęciach tych uczestniczą dzieci, których rodzice złożyli deklarację. Dwa razy w tygodniu prowadzone są zajęcia z nauki języka angielskiego dla wszystkich dzieci. Raz w tygodniu odbywają się także zajęcia rytmiczno-taneczne dla wszystkich dzieci.

W przedszkolu, 2 razy w tygodniu, prowadzone są również zajęcia logopedyczne, w których uczestniczą dzieci ze specyficznymi potrzebami, wyłonione w wyniku badań przesiewowych przez terapeutę mowy oraz indywidualna terapia logopedyczna dla dzieci z opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W zajęciach tych mogą również uczestniczyć rodzice dzieci, aby ćwiczenia zalecone przez logopedę mogły być kontynuowane w domu.

Czas popołudniowy wypełniają swobodne zabawy inspirowane przez dzieci w budynku oraz w ogrodzie przedszkolnym, a także zajęcia dodatkowe, takie jak: religia.

W związku z przystąpieniem placówki do Projektu Unijnego : „Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej „ w przedszkolu prowadzone są zajęcia z psychologiem, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

3. PODZIAŁ NA GRUPY

Do przedszkola uczęszcza 50 dzieci. Podzielone są na dwie grupy wiekowe:                                                                - I grupa to Kubusie - 4, 5, 6 latki,                                                                                                                                             - II grupa to: 3 i 4- latki.                                                                                                                                                                 W każdej grupie pracują dwie nauczycielki i jedna woźna. Dodatkowo, w grupie młodszej pracuje pomoc nauczyciela.

Praca wychowawczo- dydaktyczna w grupie młodszej przebiega w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Od przedszkolaka do pierwszaka” – wydawnictwa WSiP wspomagający nauczycieli w planowaniu i realizowaniu zadań na kilku poziomach dostosowując je do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego dziecka. W grupie tej praca nauczyciela skupia się w znacznym stopniu na rozpoznaniu i zaspakajaniu ciekawości poznawczej dzieci, rozwijaniu i doskonaleniu ich czynności samoobsługowych i manipulacyjnych, rozwijaniu mowy oraz sprawności ruchowej.

W grupie starszej praca nauczycieli polega na wspieraniu i rozwijaniu dziecięcych kompetencji w zakresie umożliwiającym osiągnięcie przez wychowanków gotowości szkolnej. Praca wychowawczo-dydaktyczna przebiega także w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Od przedszkolaka do pierwszaka” – wydawnictwa WSiP.                                                                                                                                                          Priorytetem w obu grupach jest   pieranie rozwoju mowy, emocjonalnego, zdrowotnego i ruchowego dzieci, sprawności manualnej i samodzielności.

4. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

Przedszkole zatrudnia 14 osób, w tym: 7 nauczycieli (z dyrektorem), 1 pracownika administracji - intendenta i 6 pracowników obsługi. Jeden nauczyciel zatrudnionych jest na czas określony. Pozostali pracownicy zatrudnieni są na czas nieokreślony. Kadra pedagogiczna posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Placówka zatrudnia także Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Nauczyciele dbają o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dziećmi uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych (m.in.) przez MODEN w Opolu, Opolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli EDUKATOR w Opolu, co udokumentowane jest zaświadczeniami w aktach osobowych nauczycieli. Jedna nauczycielka kontynuuje studia podyplomowe na Politechnice Opolskiej, na kierunku „Gimnastyka korekcyjna” w celu zdobycia dodatkowych kwalifikacji. Inną formą doskonalenia jest bieżąca lektura nowości metodycznych z biblioteki przedszkolnej, udział w konferencjach metodycznych organizowanych przez metodyka oraz wydawnictwa pedagogiczne, wymiana doświadczeń na szkoleniowych radach pedagogicznych, podczas zajęć koleżeńskich, czy w codziennych kontaktach.

Intendentka- zajmuje się sprawami finansowymi - prowadzi odpłatność za przedszkole, zaopatrzeniem placówki w żywność, środki czystości itp., planowaniem posiłków.                                                                       Pracownicy obsługi m.in. zajmują się przygotowywaniem i wydawaniem posiłków, są odpowiedzialni za utrzymanie czystości w przedszkolu.                                                                                                                           Wszyscy pracownicy biorą udział w opiece nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu i podczas zajęć poza terenem placówki, respektując prawa dziecka. Dyrektor kieruje pracą całego zespołu, oraz sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycielek.

II. STRATEGIA ROZWOJU PLACÓWKI

1. NASZA WIZJA

Nasze przedszkole zapewnia:                                                                                                                                                    - dzieciom – warunki do właściwego rozwoju                                                                                                                         - rodzicom – pomoc i wsparcie w kierowaniu rozwojem ich dzieci                                                                                    - środowisku – wzajemną współpracę, organizowanie imprez środowiskowych i występów dzieci

WEWNĄTRZ PLACÓWKI:

Mocne strony-                                                                                                                                                                             - wykwalifikowana kadra pedagogiczna dzieląca się swoją wiedzą i doświadczeniem, wykorzystująca swoją wiedzę i umiejętności w codziennej pracy wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczej, dbająca systematycznie o własny rozwój zawodowy,                                                                                                                                                           - wyremontowany budynek, przebudowane, odnowione pomieszczenia przedszkolne                                                - estetycznie i funkcjonalnie urządzone sale zabaw,                                                                                                             - bogaty zbiór literatury pedagogicznej i psychologicznej,                                                                                                   - współdziałający w procesie wychowania i opieki zespół pracowników administracji i obsługi,                               - organizowanie imprez integrujących całą społeczność przedszkolną- Urodziny Kubusia Puchatka, Jasełka, uroczystości przedszkolne,                                                                                                                                                        - organizowanie imprez dochodowych na rzecz przedszkola – kiermasze świąteczne, zabawa karnawałowa lub andrzejkowa                                                                                                                                                                                 - przychylność rodziców, dobra współpraca ze środowiskiem lokalnym,                                                                         - atmosfera przedszkola stwarzająca przyjemne i bezpieczne warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci,         - respektowanie praw dziecka przez wszystkich pracowników przedszkola

Słabe strony-                                                                                                                                                                               - małe środki na zakup pomocy dydaktycznych i doposażenie placóki

NA ZEWNĄTRZ PLACÓWKI

SZANSE                                                                                                                                                                                         - pozyskanie środków z Unii Europejskiej na doskonalenie nauczycieli, doposażenia przedszkola                          - przekonanie nowych rodziców o celowości i skuteczności współpracy                                                                          - zorganizowanie wsparcia i pomocy rodzinom znajdującym się w trudnych warunkach (współpraca z MOPS)     - obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego przed podjęciem nauki w szkole                                              - pozyskanie sponsorów 

ZAGROŻENIA                                                                                                                                                                                - ubożenia społeczeństwa                                                                                                                                                         - ubożenie gminy

2. NASZA MISJA:

WSZYSTKO DAĆ DZIECIOM Z SIEBIE                                                                                                                                   BY PIĘKNE DZIECIŃSTWO MIAŁY,                                                                                                                                        BY MĄDROŚĆ, DOBRO I MIŁOŚĆ                                                                                                                                       NIOSŁY Z SOBĄ W ŚWIAT CAŁY 

W naszym przedszkolu dzieci:                                                                                                                                                    - mają stworzone warunki optymalnego rozwoju                                                                                                                  - zdobywają wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym formą pracy                                                                                      - nabywają pożądanych postaw i zachowań w obliczu zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych - rozwijają aktywność twórczą i ruchową                                                                                                                                 - mają możliwość poznania swoich mocnych stron poprzez udział w różnych konkursach, festiwalach, zawodach i olimpiadach                                                                                                                                                             - poznają swoje prawa i uczą się przestrzegać ogólnie przyjętych norm społecznych                                                   - uwrażliwiają się na potrzeby innych i uczą się współpracować z nimi                                                                             - czują się bezpiecznie w życzliwej i dobrej atmosferze                                                                                                         - obcują ze sztuką

3. CELE PRZEDSZKOLA – PRIORYTETY

- dobrze przygotować dzieci do osiągnięcia dojrzałości szkolnej i podjęcia nauki w szkole                                         - wdrażać do zdrowego trybu życia                                                                                                                                           - poznawać z zasadami bezpieczeństwa w przedszkolu i życiu codziennym                                                                   - rozwijać twórcze postaw dziecka                                                                                                                                            - rozwijać mowę dzieci                                                                                                                                                                - rozwijać sprawność fizyczną i manualną dzieci                                                                                                                   - rozbudzać wrażliwość emocjonalną i moralną wychowanków                                                                                         - wdrażać dzieci do samodzielności i pomóc im uwierzyć w swoje możliwości                                                              - wspierać rodzinę w procesie kierowania rozwojem swoich dzieci                                                                                 - uczyć współpracy z innymi dziećmi i najbliższym otoczeniem                                                                                          - rozwijać współprace ze środowiskiem lokalnym                                                                                                                - uświadamiać dzieciom ich prawa oraz nauczyć przestrzegania ogólnie przyjętych norm społecznych                   - wspierać nauczycieli w ich rozwoju zawodowym

4. SPOSOBY REALIZACJI CELÓW                                                                                                                                           - stosowanie aktywnych metod pracy wpływających na twórcze postawy dziecka                                                         - organizowanie sytuacji edukacyjnych wspierających rozwój intelektualny, fizyczny, emocjonalny i moralny dzieci - organizowanie sytuacji edukacyjnych wpływających na rozwój sprawności manualnej dzieci i samodzielności - organizowanie sytuacji edukacyjnych wpływających na rozwój mowy dzieci                                                                - organizowanie sytuacji edukacyjnych wpływających na poznanie zasad zdrowego stylu odżywiania się,  higieny osobistej i czystości otoczenia oraz zasad bezpieczeństwa                                                                                 - wzbogacanie oferty zajęć popołudniowych dla rodziców i dzieci                                                                                     – uczyć ich spędzać wolny czas na wspólnej zabawie                                                                                                          - organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających poznanie przez dzieci ich praw i obowiązków                     - podejmowanie działań wychowawczych mających na celu wprowadzenie i respektowanie norm społecznych  - wzbogacenie oferty współpracy ze środowiskiem lokalnym

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się